Zakończenie projektu

Powiat Tucholski dnia 30 września 2014 roku zakończył realizację projektu konkursowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Projekt zakładał doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi między innymi bazy noclegowej, gastronomicznej, stworzenie sali zabaw dla dzieci, zatrudnienie pielęgniarki i fizjoterapeuty oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Spośród pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej wybrano 10 osób, których objęto aktywizacją społeczną i zawodową. Uczestnicy w ramach projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem zarówno w zakresie społecznym – wyjazdy na basen, turnus rehabilitacyjny, udział w Powiatowym Dniu Dziecka i Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, jak i  zawodowym – systematyczna i długotrwała praca z doradcą zawodowym, udział w kursach zawodowych profilowanych do potrzeb i możliwości Beneficjentów. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu pracodawców z powiatu tucholskiego piątka beneficjentów wzięło udział w kolejnym działaniu, tj. zatrudnieniu subsydiowanym. Uczestnicy zostali zatrudnieni w ramach projektu w następujących przedsiębiorstwach: troje beneficjentów w przedsiębiorstwie Hydraulika Siłowa „Hydrotorbis” Sp. z o. o. w Tucholi oraz jedna osoba w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Tucholi i jedna osoba w Masarni Cekcyn. Dzięki temu zrealizowana została misja Zakładu a mianowicie przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy. Całkowita wartość projektu wyniosła: 693.472,32 zł.

Pozytywne zakończenie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu życzliwych osób. Dziękujemy im wszystkim z przeświadczeniem, że projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy, przyczynił się do zwiększenia integracji i poprawy wsparcia dla osób z niepełnosprawności w naszej społeczności.

Zespół Projektowy